برای درست وضو گرفتن اول نیت می کنیم بعد دست راستمان را از آب پر می کنیم ودو بار از بالای صورت خود به پایین می کشیم.حال با دست چپ دست راست خود را از آرنج به پایین می شوییم بعد همین کار را با دست دیگر تکرار می کنیم.حال بدون دست زدن به آب از فرق سر تا جایی که مو رشد کرده را با دست می کشیم.حال با دست راست پای راست و با دست چپ پای را از انگشتان پا تا آرنج پا با دست می کشیم.لبخند